тел: 075 337171075 203427075 304732

Принципи

Транспарентност

Finance Pro е транспарентен во своите услуги, искажувајки ја својата намера за отворена соработка преку редовните состаноци со клиентите, и отворената врска на софтверот со која во секој момент нашата работа е на увид на клиентот. Ова е принцип во кој Finance Pro го подига нивото на професионалност пред останатите фирми од истата дејност.

Ажурност

Она што е тековно добиено како документација, тековно е и сработено. Нашите податоци за промените кај клиентот ги ажурираме на дневна база, со што клиентот кој ги користи нашите услуги може да се потпре на точноста на истите. Не создавајки негова сопствена двојна евиденција.

Професионален пристап

Секој наш вработен има диплома за високо образование од областа на Економските Науки. Секој наш вработен е професионално едуциран и тековно ги следи промените во областа на финансиите. Нема импровизации со кадар кој не ја разбира природата на работата која му е доверена, и кој не може со сопствена одговорност да стои зад таа работа.